O projekcie

Urban Lab to instrument (organizacja i przestrzeń fizyczna - biurowa i/lub część miasta wybrana do eksperymentowania wybranych rozwiązań) współpracy władz miejskich z mieszkańcami, przedsiębiorstwami oraz podmiotami naukowymi, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów (inicjowanie, testowanie, wdrażanie i ewaluację projektów) oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich.

Urban Lab prowadzi szeroko określoną działalność  jako „laboratorium miejskie”, które jest przestrzenią do dyskusji mieszkańców, organizacji społecznych, przedstawicieli uczelni wyższych oraz biznesu na temat kierunków rozwoju miasta.

Misją Urban Labu są działania oparte na 4 filarach:

  • Współpraca z Partnerami w celu wypracowywania rozwiązań dla zdiagnozowanych problemów miejskich.
  • Udostępnianie danych miejskich na portalu www.otwartedane.erzeszow.pl przydatnych dla wszystkich grup interesariuszy miejskich, które mogą być także wykorzystywane do kreowania innowacyjnych rozwiązań i projektów realizowanych przez Urban Lab i jego Partnerów.
  • Prowadzenie Urban Cafe, będącego przestrzenią spotkań i debat mieszkańców miasta z jego władzami, samorządowcami, naukowcami oraz przedstawicielami biznesu, gdzie kawa jest tylko pretekstem do dyskusji.
  • Działalność Inkubatora innowacji, wspierającego proces opracowywania nowatorskich projektów zgłaszanych przez mieszkańców.

Jak wygląda wdrożenie Urban Labu w Rzeszowie?

Do skutecznego wdrożenia rzeszowskiego Urban Labu powołana została przez Prezydenta Miasta Rzeszowa tzw. Grupa Strategiczna, składająca się z przedstawicieli samorządu, pracowników instytucji naukowych, ekspertów z organizacji pozarządowych i biznesowych, a także osób decyzyjnych w najważniejszych pionach administracji zaangażowanych w projekt.

Zgodnie z założeniami projektu, grupa ekspertów określiła obszary tematyczne, wokół których skupiają się działania Urban Lab Rzeszów w danym roku. Do każdego z tych obszarów powołane zostały Zespoły Tematyczne, które stanowią integralną część działalności Urban Lab Rzeszów.

Kto może korzystać z Urban Labu?

Urban Lab to przestrzeń miejska udostępniona dla wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na zmiany w mieście i wytyczanie kierunków jego rozwoju. Jest zarówno przestrzenią wymiany myśli, poglądów, pomysłów, jak i miejscem gdzie powstają innowacyjne rozwiązania dla miasta.

Urban Lab Rzeszów

Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów,
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Wartość całkowita projektu:
2 637 400,00 zł
Kwota dofinansowania z UE:
2 241 790,00 zł
Budżet Państwa: 395 610,00 zł
Okres realizacji: 2019 – 2021

Instytucja Koordynująca Merytorycznie:
Instytut Rozwoju Miast i Regionów
ul.Targowa 45, 03-728 Warszawa

http://irmir.pl/


Instytut Rozwoju Miast i Regionów pełni rolę doradczą oraz sprawuje opiekę merytoryczną nad realizowanymi projektami Urban Lab Rzeszów i Urban Lab Gdynia.

Więcej informacji o Projekcie na stronie: http://urbanlab.net/

UrbanLab Gdynia  ukierunkowany jest na tworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami miasta, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi, włączając we współpracę środowisko naukowe i biznesowe. Każdy z międzysektorowych i interdyscyplinarnych komponentów UrbanLabu - Grupa Strategiczna, Zespoły Tematyczne, Inkubator Miejskich Innowacji, UrbanCafé, oraz rozwiązania z zakresu technologii obywatelskich - składają się na diagnozowanie wyzwań i potrzeb oraz poszukiwanie innowacji społecznych je rozwiązujących.

Więcej informacji: https://urbanlab.gdynia.pl/ 
oraz https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/

 UP